mancomputerV letním období každoro?n? p?ichází DTP STUDIO s.r.o. s novým elearningovým kurzem - tentokrát na téma "UMÍTE SI NECHAT ZAPLATIT ZA VAŠI PRÁCI". V jednotlivých oblastech se seznámíte se vším, co byste m?li v?d?t, než se pustíte do komer?ní zakázky.

Na základ? 20ti letých zkušeností jsou tyto oblasti ?len?né do 9ti kapitol s více než 50ti podkapitolami.  Nau?íte se zásadám jak um?t dob?e, rychle a srozumiteln? svoji práci prodat a zhodnotit tak spoustu ?asu prosezeného u po?íta?e!

Jednotlivé lekce jsou zpracované formou PDF skript a celý kurz je dopln?n praktickými p?íklady. ?adu program?, kde to licence dovoluje, dostanete na DVD-ROM. 

Nikam nechodíte, studujete v klidu u svého po?íta?e v dob?, kdy máte ?as! Ješt? nikdy jste nemohli ud?lat lepší investici pro své podnikání ?i ohodnocení Vaší práce než tentokrát.

Obsah kurzu
scripta01

Základní ?ást

je distribuována elektronicky ve form? ZIP balí?k? zasílaných e-mailem na adresu studujícího. ZIP balí?ek obsahuje samostatný PDF soubor plus dopl?kové komponenty.

qred10 ANALÝZA PROJEKTU - typ zakázky, podklady, vybavení, spolupráce, harmonogram...
qred10 ZPRACOVÁNÍ PROJEKTU - data, programy, studie, komunikace, finální zpracování, korektura, technologická p?íprava...
qred10 PREZENTACE PROJEKTU - typ, forma, podklady...

dopl?ková ?ást


qred10 KALKULACE A SMLUVNÍ PODMÍNKY - ur?ení normativ?, konkurence, p?idaná hodnota, rozpo?et a vícepráce
qred10 DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY - pln?ní, zálohy, zajišt?ní plateb, práva a povinnosti dodavatele a odb?ratele


boxg10dvd praktická cvi?ení

qred10 VZOROVÝ P?ÍKLAD ZPRACOVÁNÍ LETÁKU
qred10 VZOROVÝ P?ÍKLAD ZPRACOVÁNÍ OBALU

n?co navíc

qred10 BONUS - EFEKTIVITA ZPRACOVÁNÍ
qred10 BONUS - ?EŠENÍ NEDOSTATE?NÝCH PODKLAD?

 

calendar02Harmonogram


Výuková ?ást je organizována jako elearningový kurz nebo distan?ní studium - nemusíte tedy nikam jezdit a chodit, neztrácíte sv?j ?as a informace p?ijdou za Vámi - bu? e-mailem (základní a dopl?ková ?ást) nebo na DVD-ROM (praktická cvi?ení a bonusy).

 

qred10 základní ?ást kurzu:

  • první lekce - ANALÝZA PROJEKTU - 26.6.2012
  • druhá lekce ZPRACOVÁNÍ PROJEKTU - 3.7.2012
  • t?etí lekce PREZENTACE PROJEKTU - 10.7.2012

qred10 dopl?ková ?ást:

  • KALKULACE A SMLUVNÍ PODMÍNKY - 17.7.2012
  • DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY - 24.7.2012

qred10 praktická cvi?ení:

  • VZOROVÝ P?ÍKLAD ZPRACOVÁNÍ LETÁKU- 31.7.2012
  • VZOROVÝ P?ÍKLAD ZPRACOVÁNÍ OBALU - 7.8.2012

qred10 n?co navíc - bonusy:

  • EFEKTIVITA ZPRACOVÁNÍ - 14.8.2012
  • ?EŠENÍ NEDOSTATE?NÝCH PODKLAD?- 21.8.2012


Varianty a ceny kurzueshopicon.

qred10 1. varianta - Základní a dopl?ková ?ást bez praktických cvi?ení a bonus? - 699 K?
qred10 2. varianta - Stejná jako 1. varianta
plus praktická cvi?ení - 899 K? 
qred10
3. varianta - Kompletní kurz v?etn? bonus? - 999 K?

Objednávky je možné uplatnit e-mailem ZDE nebo produkt m?žete objednat p?ímo v e-shopu ZDE.

Další benefity

qred10 Možnost nákupu produkt? CorelDRAW a dalších program? a komponent? pro DTP a po?íta?ovou grafiku za školní ceny
qred10 Možnost on-line komunikace v pr?b?hu trvání kurzu nad Vašimi zakázkami - úspora ?asu a náklad? 
qred10 Ve spolupráci s ED Systémem
speciální benefity produkt? firmy MICROSOFT.


Corel, Pinnacle, Pantone, CMYK, RAL, NCS, LightBOX | dtpstudio.cz

Corel, Pinnacle, Pantone

CMYK, RAL, NCS, LightBOX